pijl

Veel gestelde vragen (FAQ)

 


1. Is een mediation overeenkomst rechtsgeldig?

Ja; een mediation overeenkomst die zeer helder, zorgvuldig en uitvoerig is vastgelegd, biedt een rechter extra handvatten tijdens de beslechting van een door één der partijen aanhangig gemaakte procedure. Het biedt partijen ook de mogelijkheid om nog eens rustig na te lezen welke verplichtingen zij op zich hebben genomen.
Het schriftelijk stuk dient als bewijs van het bestaan en de inhoud van de overeenkomst, waarvan eventueel nakoming kan worden gevorderd.
Vaak, vooral in echtscheidingsprocedures wordt zelfs verwezen naar mediation, de minnelijke fase.

 

 

2. Mag een mediation tussentijds beëindigd worden?

Ja; een mediation mag voortijdig beëindigd worden. Partijen en de mediator staan elk vrij om de mediation op elk gewenst moment te beëindigen zonder daarbij gebonden te zijn aan de in de mediation ingenomen standpunten en gedane voorstellen. De geheimhoudingsplicht blijft wel van kracht.

 

 

3. Wij zijn verwikkeld in een rechtszaak, maar wij willen eigenlijk mediation; kan dat?

Ja, dat kan; voorafgaand aan of tijdens de rechtspraak kan men gebruik maken van mediation. Slaagt de mediation, volgt in de regel de intrekking of beëindiging van de formele juridische procedure. Deze kan worden opgeschort of aangehouden totdat de mediation is afgerond. Kortom, ook als éénmaal een beroep bij de rechter aanhangig is gemaakt, kan mediation plaatsvinden.

 

 

4. Als ik slachtoffer ben, mag ik een confrontatie aangaan met de dader?

Ja, dat mag; daar waar het strafbare feiten betreft, beheert het strafrecht de rechtsverhouding tussen de staat (Openbaar Ministerie) en burgers; inclusief rechtspersonen. Mediation neemt niet de plaats in van een strafprocedure, maar kan toegepast worden in de slachtoffer-dader relatie. Dit wordt de laatste perioden succesvol toegepast.

 

 

5. Bij twijfel, moet ik toch een overeenkomst van de mediator ondertekenen?

Nee, dat moet niet; partijen hebben recht op bedenktijd en om de afspraken met hun adviseur, meestal een advocaat of notaris, te bespreken voordat zij tot ondertekening overgaan.

 

 

6. Wanneer is een overeenkomst nietig?

Een overeenkomst is nietig als partijen in strijd met de wet handelen of als er een gerede twijfel bestaat dat partijen in strijd zijn met de goede orde of goede zeden en/of het dwingend recht. Het spreekt natuurlijk ook voor zich dat partijen gelijkwaardig zijn en handelingsbekwaam. Als er sprake is van dwaling, bedreiging, bedrog en misbruik van omstandigheden, is een overeenkomst ook vernietigbaar.

 

 

7. Wat gebeurt er als één van de partijen zich niet aan de gemaakte afspraken houdt?

Vaak is een gemaakte afspraak niet direct afdwingbaar. Als één van de partijen bij een overeenkomst zich niet aan de gemaakte afspraken houdt, kan de ander nakoming eisen. Mocht dit ook niet slagen, zal de partij die nakoming wenst, zich tot de rechter moeten wenden.
Een veel voorkomend misverstand is: In een situatie waar er sprake is van aanbod en aanvaarding, is er degelijk sprake van een overeenkomst, ook al hebben partijen geen handtekening geplaatst! Als bewijsmateriaal kan uiteraard het te overleggen emailverkeer dienen.

 

 

8. Loopt mediation altijd goed af?

Deze vraag is afhankelijk van verschillende factoren. De belangrijkste is vooral de commitment van de partijen; hoe meer eigen verantwoordelijkheid en energie de conflict hebbende partijen in de onderhandelingen stoppen, hoe groter de kans van slagen is. Belangrijk om te weten is dat vrijwel alle zaken zich lenen voor mediation, maar dat niet alle conflictpartijen geschikt zijn voor mediation en dat dit ook nog in tijd kan verschillen.

 

 

9. Ik heb een conflict; wat is de beste keuze, naar de rechter of mediator?

De zelfstandigheid van de mens staat centraal bij mediation.
Zij worden zelf in staat gesteld om uit het conflict te komen, zonder dat een derde over hun belangen beslist. Bij een juridische benadering van conflicten, zal veelal enerzijds de advocaat namens één partij optreden en anderzijds doet een rechter als autoritaire derde uitspraak over het geschil. Bij mediation is het niet de mediator die voor partijen beslist, maar mediation stelt partijen in staat om er zelf uit te komen.
Bij een juridisch geschil is er sprake van een winnen versus verliezen situatie; bij mediation is er sprake van een win-win situatie.

 

 

10. Is mediation wel mogelijk bij een echtscheiding als één van de partijen weigert?

Nee, als één der deelnemers medewerking weigert, is mediation niet mogelijk. Het gehele proces staat en valt met de motivatie van de deelnemers die een centrale rol innemen. De onderhandelingsbereidheid is daarom ook een essentiële succesfactor. Het oplossingspercentage en tevredenheid na afloop, neemt zeker toe naarmate de deelnemers zich betrokken voelen bij het mediation proces. In deze is coaching zeker een goede optie.